tổng quan về phù ức Dụng thần

Trong các phần cũ đều nói về cách chọn dụng thần, tức là phương pháp, nguyên tắc chọn dùng. Trong phần này, tác giả đưa ra 19 điều có liên quan tới phương pháp phù ức chọn dụng thần.


(1) Vượng lệnh nhiều tỷ kiếp chuyên vượng, dùng tỷ kiếp và thực thương, ấn thụ là tốt.

Ghi chú: Vượng lệnh là để chỉ tỷ kiếp, ấn thụ nguyệt lệnh; nhược lệnh là để chỉ thực tương, tài, quan sát nguyệt lệnh.

(2) Vượng lệnh nhiều ấn theo tòng cường, lấy cường thần là dụng, hợp với tỷ kiếp thực thương và ấn tinh, quan sát cũng có thể, chỉ ky tài.

(3) Vượng lệnh nhiều thực thương, Thân vượng dùng tài, thân nhược dụng ấn..

(4) Vượng lệnh nhiều tài, Thân cường dùng quan sát, nhưng thấu ấn thì không thể dùng quan sát, chỉ có thể dùng thực thương để cân bằng. Thân nhược dùng tỷ kiếp hoặc ấn.

(5) Vượng lệnh nhiều quan, quan có căn mà Thân vượng thì có thể dùng thực thương; quan không có căn dùng tài; tài quan tử tuyệt dùng thực thương. Thân nhược dụng ấn.

(6) Vượng lệnh nhiều sát, Thân vượng dùng thực, Thân nhược dùng ấn.

(7) Vượng lệnh tỷ kiếp nhiều, thực thương nhiều dùng tài, thực thương ít dùng thực thương. Ấn không thấu mà quan sát có lực thì dùng quan sát.

(8) Vượng lệnh nhiều ấn mà có thực thương thì đều dùng thực thương, là vì thực thương thổ tú, không kỵ ấn trong mệnh. Nhưng tuế vận lại hành ấn, là hiệu ấn đoạt thực thương là có tại.

(9) Vượng lệnh nhiều thực thương có tài, Thân vượng thì dùng tài, Thân nhược thì dùng ấn.

(10) Vượng lệnh nhiều tài có quan sát, Thân vượng dùng quan sát, Thân nhược dùng ấn thụ.

(11) Vượng lệnh nhiều thực thương có quan, Thân vượng dùng tài tinh, Thân nhược dùng ấn thụ.

(12) Vượng lệnh nhiều thực thương có tài quan, nếu thật ít thì dùng thực, tài ít dùng quan, quan nhược dùng quan. Nếu đều rát mà thân vượng thì dùng thực thương, thân mà nhược thì dùng ấn hóa. Thân bị chặn yếu hơn thì chỉ dùng ấn.

(13) Nhược lệnh nhiều thực thương dùng ấn. Tỷ kiếp tuy có thể giúp Thân, nhưng cũng lại sinh thực thương.

(14) Nhược lệnh nhiều tài dùng tỷ kiếp. Ân thụ tuy có thể sinh Thân, nhưng lại ngại bị tài tình quay lại khắc. .

(15) Nhược lệnh nhiều quan sát dùng ấn thụ. Tỷ kiếp tuy có thể giúp Thân, nhưng lại có nỗi lo bị quan sát quay lại khắc.

(16) Nhược lệnh nhiều thực thương, tài, tài nhiều dùng tỷ kiếp, thực thương nhiều dùng ấn.

(17) Nhược lệnh nhiều thực thương, quan sát, đều chỉ dùng ấn.

(18) Nhược lệnh nhiều thực thương, tài, quan sát, đều chỉ dùng ấn. .

(19) Nhược lệnh nhiều tỷ kiếp, tài, Thân vượng dùng thực thương, Thân nhược dùng tỷ kiếp.

Phàm tàng hóa thành công, đều lấy tòng thần và hóa thần làm dụng.

Nếu tòng thần hóa thần nhược, dùng ấn của tòng thân, hóa Thân; thần của tòng hóa mà quá vượng, dùng thực thương của tòng hóa. Những cái khác cứ dựa theo cách suy luận trên đây để tính.

19 điều trên đây, ngoại trừ cách chuyên vượng tàng hóa và một số ít tiết kỵ ra, còn lại hầu hết đều là dùng phép chế kỵ. Ngoài ra, tỷ kiếp và quan nhiều, thường đều dùng phép tiết kỵ. Kỳ thực bất cứ một loại ngũ hành nào đường lệnh thành đảng quá vượng mà là kỵ, cũng chỉ có thể dùng cách tiết kỵ chứ không thể dùng cách chế kỵ.

Danh mục: BÁT TỰ-TỬ BÌNH
xem thêm