Sao Thiên Lương - Lý Tịnh

Sao Thiên Lương - Lý Tịnh

Được coi là "Thác tháp thiên vương", Lý Tịnh là một võ tướng trong câu chuyện phong thần. Trên thân mặc áo giáp sắt, đầu đội mũ ngọc gắn lông chim bằng vàng, tay trái đỡ tháp, tay phải cầm kích tam thoa, cũng gọi là bảo kiếm, là tổng binh của Trần Đường Quan.


Tổng binh trấn thủ Trần Đường Quan là Lý Tịnh từng bái Độ ách Chân Nhân phía Tây núi Côn Luân làm sư phụ, tu luyện theo sự dạy bảo của sư phụ trong nhiều năm, nhưng quả thật tiên đạo nan thành, cáo biệt sư phụ xuống núi, trong thiên hạ Trụ Vương giành được chức Tổng binh, phu nhân là Ân Thị có ba con trai, con cả là Kim Tra, thứ tử là Mộc Tra, con trai thứ ba là Na Tra. Con trưởng Kim Tra bái Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn ở động Vận Tiêu núi Ngũ Long làm sư phụ, thứ tử Mộc Tra bái Tấn Hiền Chân Nhân ở động Bạch Hạc, núi Cửu Cung làm sư phụ, con trai thứ ba Na Tra vừa sinh đã coi Thái ất Chân Nhân làm sư phụ.

Do Trụ Vương vô đạo, bách tính lưu lạc, tứ phương đại tiểu chư hầu lớn nhỏ càng tôn Tây bá hầu Cơ Phát (Vũ Vương) phá Trụ chi đạo, lúc này đối với Lý Tịnh mà nói cũng chẳng có ảnh hưởng gì, nhưng mối hại lớn nhất chính là ba con trai của ông, trước sau dưới ma lực của Vũ Vương, đều tiên phong bộ tướng, Lý Tịnh tự biết lập trường đã mất, không biết làm thế nào. Về sau, ông được đạo nhân chỉ đường, tạm thời từ quan ẩn cư, đời Chu thất hưng bình, sẽ tiếp tục liên hệ với ba con trai để kiến công lập nghiệp.

Trong thời gian Vũ Vương phá Trụ, Lý Tịnh và ba con trai quả thực đã kiến lập được không ít công lao, ,đặc biệt là con trai thứ ba Na Tra vốn liên hoa hóa sinh (Hỏa Linh), tự là công vô bất khắc, giúp đỡ Vũ Vương thành công lập nên nhà Chu.

Vũ Vương khi luận công thưởng trong triều, bốn bố con Lý Tịnh chí ít cũng có chút danh lợi, mỗi người đều ngầm hẹn quay lại đạo trưởng tu luyện của sư phụ mình, lấy việc thành tiên đạo là ý chí của cả đời. Có thể thấy, Lý Tịnh tuy là một tướng võ, nhưng cảnh giới tu hành của ông kỳ thực cũng rất thâm sâu, đặc biệt là ông động lòng trước sự đau khổ của chúng sinh, muốn cứu bách tính thoát ly khỏi thủy hỏa.

Bởi vậy, luận của Tử vi đẩu số, lấy đặc điểm nhân cách của Lý Tịnh để đại diện cho tính sao của sao Thiên Lương.