Sao Vũ Khúc - Chu Vũ Vương (Cơ Phát)

Sao Vũ Khúc - Chu Vũ Vương (Cơ Phát)

Tây Bá hầu Cơ Xương bị Trụ Vương giam lỏng ở Dũ Lý, con trai trưởng là Bá Ấp Khảo vô cùng nhớ cha, bèn giao phó chính sự cho em trai thứ là Cơ Phát, nhờ em thay thế nắm quyền, còn mình thì lên đường tới thành Triều Ca số kiếp 7 năm của Cơ Xương đã hết, sau khi quay trở về càng toàn tâm vào việc nội chính của Tây Kỳ, trị vì đâu ra đó.


Những năm cuối đời Cơ Xương tuyển mộ hiền tài, gặp được Khương Tử Nha, bái làm Thừa tướng, làm cho ông như cá gặp nước đưa chính trị lên một đỉnh cao mới. Trước khi Cơ Xương lâm chung, vẫn còn dặn dò Cơ Phát (Chu Vũ Vương) phải bái Khương Tử Nha làm tướng phụ, trong thời gian Vũ Vương phá Trụ, Quốc sư Khương Tử Nha (Sao Thiên cơ) giỏi kế sách chỉ huy đã phò tá Vũ Vương lật đổ triều Thương của Trụ Vương vô đạo.

Cơ Phát bản tính lương thiện, yêu dân như con, trong thời gian chuẩn bị phá Trụ, ra sức xây dựng Tây Kỳ, làm cho kinh thành trở thành nơi an cư của bách tính, cuộc sống trù phú, đặc biệt là trên phương diện kinh tế, thúc đẩy rất nhiều phương án kiến thiết cho nhân dân tham dự, đồng thòi do chính phủ chi trả cho những công sức mà dân bỏ ra, trên mặt trị an cũng làm rất chỉnh tề. về mặt pháp trị, nếu bách tính vi phạm luật pháp, chỉ cần đầu tiên đưa ra một phạm vi được phép hoạt động, bách tính đều có thể tuân thủ. Tây Kỳ dưới thời Cơ Phát cai trị ngày càng lớn mạnh.

Một ngày, Cơ Phát dưới sự ủng hộ của quần thần, phong tướng phụ Khương Tử

Nha làm Thống lĩnh Đại Nguyên Soái, Binh mã Nguyên Soái Hoàng Phi Hổ (Sao Thất Sát), Lý Tịnh (Sao Thiên Lương), Na Tra (Sao Hỏa Tinh), Dương Tiễn (Sao Kình Dương), Hoàng Thiên Hóa (Sao Đà La) làm quan tiên phong chọn thời cơ để đưa binh phá Trụ, tất cả cùng tiến tới thành Triêu Ca.

Từ khi qua cửa ải chém tướng tới hàng loạt trận phá quân, kể cả khi binh lính sắp tới chân thành, Cơ Phát vẫn tâm niệm phải yêu dân, không dám sát hại dân trong thành Triều Ca, cho tới khi Trụ Vương tự mình tự vẫn, mới kết thúc nhiệm vụ Phá Trụ to lớn và nặng nề sáng lập nên chính quyền nhà Chu kéo dài nhất trong lịch sử, trước sau tính được tới hơn 800 năm.

Chu Văn Vương tại vị 19 năm, cả đời cần chính yêu dân, dốc sức vào việc cải thiện kinh tế dân sinh, đồng thời coi quốc thái dân an là trách nhiệm bản thân, sau khi qua đời, bay tới đài Phong thần, dựa vào sự nghiệp vĩ đại và công lao hiển hách, được phong làm chủ nhân quản sao Vũ Khúc, điều khiển vũ dũng (có vũ đức) và tài phú, trở thành nhân vật đại diện cho thần tài phú trong Tử vi đẩu số.